Περίληψη

Ένας από τους κεντρικούς στόχους του TransPOT είναι η βελτίωση των διαθέσιμων υποδομών μέσω της απόκτησης εξοπλισμού τεχνολογικής αιχμής για την ενίσχυση της βασικής και κλινικής έρευνας σε σημαντικά νοσήματα του ανθρώπου. Ο σχετικός εξοπλισμός, ο οποίος θα εγκατασταθεί στο Ερευνητικό Κέντρο Μεταφραστικής Ιατρικής, θα παρέχει στην τοπική βιοϊατρική κοινότητα τους αναγκαίους πόρους για υψηλής ποιότητας μεταφραστική έρευνα.

Το TransPOT θα βοηθήσει στην ανασύσταση του Κέντρου στους επιστημονικούς τομείς της γονιδιωματικής και της κυτταρικής θεραπείας/αναγεννητικής ιατρικής. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την αναβάθμιση του υφιστάμενου Εργαστηρίου Γονιδιωματικής με την εγκατάσταση ενός θερμικού κυκλοποιητή πραγματικού χρόνου (Real Τime PCR) για υψηλής απόδοσης (high-throughput) αναλύσεις. Το σύστημα αυτό θα επιτρέψει την ανάλυση της έκφρασης γονιδίων και microRNA, την ανίχνευση και ποσοτικοποίηση παθογόνων, πολυμορφισμούς, κ.α.

Για να ολοκληρωθεί η χρήση του εξοπλισμού αυτού, το TransPOT χρηματοδοτεί τη προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος ερευνητικού μικροσκοπίου με σύστημα μικροτόμων μέσω λέιζερ (laser capture microdissection, LCM) και σύστημα δομημένου φωτισμού. Ο εξοπλισμός αυτός χρησιμοποιείται για την απομόνωση συγκεκριμένων κυττάρων σε ένα ιστό και αποτελεί ισχυρό εργαλείο όταν συνδυάζεται με την ανάλυση του γονιδιώματος. Το σύστημα LCM μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μονιμοποιημένο και ζωντανό υλικό. Η χρήση ζωντανών κυττάρων για το συγκεκριμένο είδος της έρευνας είναι σημαντική καθώς διευκολύνει την ανάλυση και καλλιέργεια σπάνιων πρωτευόντων ή βλαστικών κυττάρων χωρίς τον κίνδυνο αραίωσης ή μόλυνσης των άλλων κυτταρικών τύπων. Η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των φαινοτυπικών αλλαγών και η απομόνωση / χειρισμός των συγκεκριμένων κυττάρων αποτελεί μια συναρπαστική τεχνολογία η οποία θα καταστεί εφικτή με τη χρήση της LCM. Οι δυνατότητες αυτής της πλατφόρμας ενισχύονται περαιτέρω από ένα αυτοματοποιημένο σύστημα μικροέγχυσης των προσκολλημένων κυττάρων .

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης χρησιμοποιεί σήμερα μοναδικά διαγονιδιακά ζωικά μοντέλα τα οποία μιμούνται οξείες ή χρόνιες φλεγμονές, λοιμώδεις και κακοήθεις ανθρώπινες ασθένειες. Τα μοντέλα αυτά παρέχουν στους ερευνητές εργαλεία για την κατανόηση των αιτιών και της παθολογικής εξέλιξης των ασθενειών αυτών και αποτελούν παράλληλα σημαντικά εργαλεία απόδειξης υλοποίησης (proof-of-concept) κλινικών δοκιμών και επιτυχούς ανάπτυξης καινοτόμων θεραπειών. Το TransPOT θα αναβαθμίσει τις εγκαταστάσεις μοντελοποίησης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ώστε να επεκταθεί η εργασία στα συστήματα-μοντέλα. Με στόχο να διασαφηνιστούν τα συγκεκριμένα πρότυπα γονιδιακής έκφρασης τα οποία καθορίζουν την κυτταρική ταυτότητα και απόκριση, η απόκτηση του προαναφερθέντος εξοπλισμού θα έχει εξαιρετικά θετικό αντίκτυπο στην έρευνα σχετικά με την παθογένεια ασθενειών σε ζωικά μοντέλα.

Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει επιπλέον τη δημιουργία και ανάπτυξη ενός νέου ερευνητικού εργαστηρίου Κυτταρικής Θεραπείας υψηλής καθαρότητας. Αυτές οι εγκαταστάσεις τεχνολογικής αιχμής θα είναι διαθέσιμες σε όλους τους συμμετέχοντες στο TransPOT μέσω εξειδικευμένου προσωπικού υπεύθυνου για τη λειτουργία των συστημάτων, το οποίο θα ενισχύσει τις δυνατότητες των ερευνητικών ομάδων για έρευνα αιχμής που σχετίζεται με τη διάγνωση και τη θεραπεία ασθενειών.

Η χρηματοδότηση θα δώσει ώθηση σε ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών δραστηριοτήτων σχετικά με τη μεταφραστική ιατρική στο οποίο περιλαμβάνονται η ταυτοποίηση γονιδίων-στόχων, προ-κλινικές δοκιμές, έλεγχο της επίδρασης φαρμάκων, ανάπτυξη και εφαρμογή των κυτταρικών θεραπειών καθώς και μοντελοποίηση διαφόρων ασθενειών. Η επένδυση σε αυτό το Ερευνητικό Κέντρο Μεταφραστικής Ιατρικής θα φέρει το Πανεπιστήμιο Κρήτης στην αιχμή της έρευνας για θέματα που σχετίζονται με το συγκεκριμένο τομέα.

 
Εργαστήριο Γονιδιωματικής
Το εργαστήριο Μεταφραστικής Βιοϊατρικής Έρευνας έχει αποκτήσει εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής για την πραγματοποίηση πληθώρας κυτταρικών, μοριακών, γενομικών και μετα-γενομικών αναλύσεων.
GMP Cell Therapy Unit
Η μονάδα αποτελείται από τέσσερα προκατασκευασμένα δωμάτια καθαρών χώρων (modular clean rooms) συνολικής επιφάνειας 35m2 με ειδική διαμόρφωση εντός του κτιριακού συγκροτήματος της Ιατρικής Σχολής.
Επικοινωνία


 
 
Seventh Framework Programme (FP7) Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης