για το κοινό

Η συχνότητα των μη μεταδοτικών ασθενειών, όπως ο καρκίνος, οι καρδιαγγειακές και νευροεκφυλιστικές παθήσεις, έχει αυξηθεί ραγδαία τις τελευταίες δύο δεκαετίες στην Ελλάδα εξαιτίας του υψηλότερου προσδόκιμου ζωής και της αλλαγής του τρόπου ζωής, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα στον προϋπολογισμό της υγειονομικής περίθαλψης. Είναι επομένως σημαντικό, να προχωρήσει η ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων, οικονομικά αποδοτικών τεχνολογιών και επιλογών θεραπείας για τους ασθενείς. Πράγματι, η μεταφραστική έρευνα για την ανθρώπινη υγεία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις και προτεραιότητες στην Ευρωπαϊκή Ιατρική Έρευνα και αποτελεί κύριο στόχο του έβδομου προγράμματος-πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Υποσχόμενες ιδέες για νέες καινοτόμες θεραπευτικές παρεμβάσεις είναι πιθανόν να αντιμετωπίσουν εμπόδια. Ενώ η μετάφραση διευκολύνεται κάποιες φορές από συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτών, θεραπείες για σπάνια νοσήματα ή καινοτόμες ιδέες δεν επιτυγχάνουν συνήθως να προσελκύσουν επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα. Όταν η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα είναι περιορισμένη ή μη διαθέσιμη, οι δημόσιοι πόροι είναι δυνατόν να γεφυρώσουν το κενό μεταξύ ανακάλυψης και κλινικών δοκιμών έτσι ώστε να είναι εφικτή η αποδοτική μετάφραση ιδεών από το εργαστήριο στην κλινική πράξη. Ισχυροποίηση επομένως των δημόσιων υποδομών θα μπορούσε να ενισχύσει και να επιταχύνει το κρίσιμο κομμάτι της κλινικής έρευνας.

Στην Κρήτη υπήρξε συντονισμένη προσπάθεια κατά τα τελευταία 25 χρόνια για τη δημιουργία ενός επιστημονικού περιβάλλοντος που θα τροφοδοτεί την «αναγέννηση» της επιστήμης στην Ελλάδα, με βάση την επιστημονική αξία και την αριστεία. Βασικός άξονας της επιτυχίας στη στρατηγική για την αναγέννηση της επιστήμης στην Ελλάδα, είναι η ικανότητα προσέλκυσης νέων ταλαντούχων ερευνητών και η παροχή εγκαταστάσεων τεχνολογικής αιχμής με σύγχρονο εξοπλισμό. Ένας από τους στόχους του TransPOT είναι η προστασία και η βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα αυτό παρέχοντας ανταγωνιστικούς μισθούς σε έμπειρους ερευνητές, προηγμένη εκπαίδευση σε όλο το προσωπικό και αγορά σύγχρονου εξοπλισμού. Το TransPOT μπορεί επομένως να έχει άμεσες επιπτώσεις στη βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού και στην αναστροφή του κλίματος μετανάστευσης εξειδικευμένων επιστημόνων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας συντονίζουν υψηλού επιπέδου έρευνα στους τομείς της μοριακής βιολογίας και της βιοϊατρικής. Οι ερευνητές που εργάζονται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι ανταγωνιστικοί σε παγκόσμιο επίπεδο παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν εξαιτίας της γεωγραφικής θέσης του Πανεπιστημίου στην Ευρώπη, και των περιορισμένων εθνικών πόρων.

Η μεταφραστική έρευνα είναι πλέον αναγνωρισμένη ως ένας ουσιαστικός τρόπος μετασχηματισμού της εργαστηριακής έρευνας αιχμής σε νέες στρατηγικές για την αντιμετώπιση ασθενειών. Σήμερα, πολλά ερευνητικά ιδρύματα στερούνται βασικών δεσμών μεταξύ των ερευνητικών εργαστηρίων και των νοσοκομειακών κλινικών. Το TransPOT στοχεύει στην άρση αυτού του εμποδίου. Η ανάπτυξη στενών επαφών με νοσοκομειακές μονάδες που συμμετέχουν σε κλινικές μελέτες αναμένεται να δημιουργήσει ιδανικό περιβάλλον για αποδοτική διεπιστημονική συνεργασία στον τομέα της μεταφραστικής ιατρικής έρευνας.

Το TransPOT θα αυξήσει το περιφερειακό ερευνητικό δυναμικό της Ελλάδας και θα βοηθήσει τη χώρα να βελτιώσει το προφίλ της, σε αυτόν τον τομέα, εντός της Ευρώπης προκειμένου να είναι ανταγωνιστική σε μελλοντικές επιστημονικές ερευνητικές προτάσεις. Παράλληλα, είναι σημαντικό, να δημιουργηθούν ευκαιρίες συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή βιομηχανία βιοτεχνολογίας και φαρμακευτικής προσφέροντας την ευκαιρία στην περιφερειακή επιστημονική κοινότητα για εμπορική αξιοποίηση της έρευνας.

Ως εκ τούτου, τα αναμενόμενα οφέλη από το TransPOT για τη χώρα θα είναι πολλαπλά:

α) βελτίωση των ερευνητικών υποδομών,
β) βελτίωση κατάρτισης των επιστημόνων όλων των βαθμίδων,
γ) βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης,
δ) ενίσχυση της αλληλεπίδρασης της φαρμακευτικής βιομηχανίας και του τομέα της βιοτεχνολογίας.

Το TransPOT επομένως αναμένεται να παρέχει πολλαπλά εκπαιδευτικά, επιστημονικά και οικονομικά οφέλη στην περιφέρεια της Κρήτης αλλά και στη χώρα εν γένει.

 
Εργαστήριο Γονιδιωματικής
Το εργαστήριο Μεταφραστικής Βιοϊατρικής Έρευνας έχει αποκτήσει εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής για την πραγματοποίηση πληθώρας κυτταρικών, μοριακών, γενομικών και μετα-γενομικών αναλύσεων.
GMP Cell Therapy Unit
Η μονάδα αποτελείται από τέσσερα προκατασκευασμένα δωμάτια καθαρών χώρων (modular clean rooms) συνολικής επιφάνειας 35m2 με ειδική διαμόρφωση εντός του κτιριακού συγκροτήματος της Ιατρικής Σχολής.
Επικοινωνία


 
 
Seventh Framework Programme (FP7) Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης