Διαχείριση

Η δράση TransPOT διαθέτει μια πολυεπίπεδη δομή διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας κατά την εκτέλεση των παραδοτέων. Το TransPOT εποπτεύεται από αρμόδιο εκπρόσωπο της ΕΕ ο οποίος παρακολουθεί την πρόοδο του έργου. Ο συντονιστής του TransPOT στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, καθηγητής Αριστείδης Ηλιόπουλος, έχει το ρόλο εκτελεστικού συμβούλου στο TransPOT και αποτελεί την επαφή μεταξύ του προγράμματος και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο συντονιστής, σε συνεργασία με το διαχειριστή, φέρει συνολικά την ευθύνη για την εξέλιξη και την παρακολούθηση του TransPOT. Η δημιουργία αναφορών, η διοργάνωση συνεδρίων και η διαχείριση εν γένει του προγράμματος εποπτεύεται από τον συντονιστή.

Στο πλαίσιο του TransPOT έχει σχηματιστεί μια συμβουλευτική επιτροπή από 8 εξωτερικούς επιστήμονες καθώς και μια διευθύνουσα επιτροπή, υπεύθυνη για τον έλεγχο της προόδου και συνολικά της στρατηγικής που ακολουθείται στο έργο. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του TransPOT διακρίνονται σε 5 Πακέτα Εργασίας κάθε ένα από τα οποία έχει έναν επικεφαλή, και ένα λεπτομερές πλάνο για την πραγματοποίηση κάθε παραδοτέου. Η δομή διαχείρισης του TransPOT περιλαμβάνει μια επιπλέον επιτροπή με καθήκοντα ενημέρωσης του κοινού σε επιστημονικά ζητήματα που άπτονται σε θέματα υγείας.

 
Εργαστήριο Γονιδιωματικής
Το εργαστήριο Μεταφραστικής Βιοϊατρικής Έρευνας έχει αποκτήσει εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής για την πραγματοποίηση πληθώρας κυτταρικών, μοριακών, γενομικών και μετα-γενομικών αναλύσεων.
GMP Cell Therapy Unit
Η μονάδα αποτελείται από τέσσερα προκατασκευασμένα δωμάτια καθαρών χώρων (modular clean rooms) συνολικής επιφάνειας 35m2 με ειδική διαμόρφωση εντός του κτιριακού συγκροτήματος της Ιατρικής Σχολής.
Επικοινωνία


 
 
Seventh Framework Programme (FP7) Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης